YUSRAN'S SAIDSenin, 03 Mei 2010

HEART'S ILL INTO HUMANYaa ayyuhal ladziina aamanud khuluu fisy-syilmi kaaffatan wala tattabi’uu khutuwaatisy syaithooni innahu lakum aduw wum mubiin

"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya, Jangan kamu ikuti langkah syetan .Sesungguhnya syetan itu musuh kamu yang paling nyata".

(Srt Al-Baqarah:208).

Yaa ayyuhal ladziina na aamanu, kutiba alaikumush-shiyaamu kamaa kutiba alal-ladzii na min qablikum la’allakum tat-taquun

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.

Puasa diperintahkan kepada orang-orang yang beriman,dan orang-orang terdahulu, agar menjadi orang yang bertaqwa"

Wa tajaw-waduu fainna khairaz zadit taqwaa

"Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwaSabda rasul taqwa itu adanya di dada atau didalam hati"

(Firman Allah srt al-Isra:72).

Waman kana fii hadihil a’maa, fahuwa fil aakhirati a’maa Wa adhal-lu sabiilan

"Dan barang siapa yang buta hatinya didunia, niscaya di akherat nanti ia akan lebih buta pula, dan lebih tersesat dari jalan yang benar.".

Hati manusia adalah raja bagi organ tubuh lainnya, Jika hati membisikan perintah yang baik maka baik pula perbuatan manusia, begitu pula sebaliknya

Sabda rasul :

Alaa wainna fil jasadi mudhghatan, idza salahat salahal jazadu kulluh, waidza fasadat fasadal jazadu kulluhuIlaa wahiyal qalbi.

"Sesungguhnya didalam tubuh manusia terdapat segumpal daging

Jika dia baik maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik dan apabila dia rusak maka pekerjaan seluruh tubuh akan menjadi rusak Ketahuilah ia itu adalah hati atau mata hati".

Faktor yang akan terjadi pada manusia, apabila mata hatinya mengalami kerusakan

Diantaranya :

Bila mencari rizki tidak membedakan yang halal dan yang haram.

Dalam mencari Riski harus yang betul-betul yang diridhai oleh Allah

Yaa ayyuhan-nas khullu mimmaa fil ard, khalalan thoyyiban, wala tattabiuu khutuwatisy-syaithon, innahu lakum aduw-wum mubin

"Hai sekalian manusia, makanlah kamu dari apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik-baik Dan jangan kamu mengikuti langkah syetan Sesungguhnya syetan adalah musuh yang paling nyata bagimu".

Hubungan sesama manusia didasari dengan rasa gengsi Sombong, takabur, menganggap dirinya yang paling benar.

Innal laaha laa yuhb-bu kulla mukhtalin fakuur

"Sesungguhnya Allah tidak suka pada setiap orang yang sombong".

Tidak ada komentar: